Súťaž spevokolov o Banícku karbidku

V rámci  11. stretnutia „Banských miest a obcí  Slovenska“ sa dňa 22. septembra 2018 po dlhých štyroch rokoch uskutoční súťaž amatérskych spevokolov väčšinou členov baníckych spolkov, cechov, bratstiev o  „ B a n í c k u   k a r b i d k u“.

Do súťaže sa môže prihlásiť každý spevokol s počtom spevákov viac ako päť členov spevokolu.

Prihlásený spevokol v rámci svojej prihlášky, najneskôr však do  3. septembra 2018 na e-mailovú adresu granec@banicipezinok.sk pošle stručnú charakteristiku spevokolu pre potreby úvodného slova moderátora, ktorý bude súťaž a samotné vystúpenie moderovať.

Každý účastník súťaže zaspieva: dve piesne s baníckou tematikou a dve piesne s ľubovoľnou tematikou. ( organizátori uvítajú originalitu piesní, nemusia byť zo známych zborníkov)

Dozerať nad súťažou bude päť členná porota zložená z predsedu „Kultúrnej komisie“ poslaneckého zboru mesta Pezinok, zo zástupcu Českej , Poľskej a Maďarskej republiky a z hudobného redaktora Slovenského rozhlasu.

  Každý zúčastnený spevokol po svojom vystúpení od organizátorov dostane účastnícky diplom a primeraný vecný darček. Súťaž bude prebiehať na jednej z hlavných tribún podujatia a to na tribúne v „Zámockom parku“ dňa 22.septembra 2018 od 14.00 hod.

Prihlásené spevokoly budú pred  tribúnou pripravené najneskôr o 13.50 hod. tak aby sa mohli ich zástupcovia zúčastniť žrebovania poradia vystúpenia.

Možné, osobitné požiadavky na organizátorov si spevokoly môžu uplatniť u organizátorov na hore uvedenej e-mailovej adrese v termíne ako je tam uvedené. Osobitné vystúpenia spevokolov nad rámec súťaže budú možné v osobitnom stane stretnutia, kde sa bude odohrávať  podstatná časť stretnutia.